lørdag 2. februar 2013

Ungdomsåret


(Innlegget har stått på trykk i dei felles kyrkjelydsblada for Arna og Åsane prosti nr.1/2013)


Bjørgvin bispedøme si storsatsing gjennom heile 2013 er i gang. Ungdomsåret, U2013.
På mange ulike måtar vil vi merke det gjennom vekene og månadene vi no har gått inn i. 13.januar vart det heile ”sparka i gang” ved ei radiosendt høgmesse frå Domkirken i Bergen. Biskopen vår, som har hatt visjonane for U2013, heldt preika. Alle som lytta til radioen, eller som var til stades i vår hovudkyrkje denne søndagen, merka at her var det ungdommeleg sprut og eit tydeleg ungdomsstempel på alt som gjekk føre seg.
Ten Sing-kor som forsongarar. Band og kyrkjeorgel i samklang gjennom alt som finst av elektronikk fekk middelalderens murpuss til å smuldre ned over gamle og unge kyrkjefolk.
Kyrkja i Bjørgvin kan gratulerast med dette tiltaket som skal halde fram, sentralt i Bergen og lokalt i våre to vestlandsfylke som til saman utgjer Bjørgvin.
Det er kjekt å konstatere at U2013 faktisk tjuvstarta kvelden før det tok av i Domkirken. Tjuvstarten var i vårt prosti. Seint laurdag kveld, 12.januar, melde kateketen i Arna, Cathrine Snipsøyr på Facebook: ”Har hatt ungdomskveld i Arna med nesten 70 ungdommer. Det vrimlet i kyrkjelydshuset og i kirken. I morgen er det gudstjeneste med åpning av ungdomsåret” Gudstenesta ho reklamerer for ”i morgen” er ikkje den som var i Domkirken, men den som var i Arna om ettermiddagen 13.januar. Flott at det svingar mellom dei unge også lokalt hjå hjå oss.
Ungdomsåret er sett på kartet dette kalenderåret vi nett har gått inn i. Men om det vi no får til ikkje held fram også i 2014 og 2015 og 2016 og i åra vidare utover, har det heile lite meining.
For kyrkja vår er inne i eit tid der vi rett og slett er nøydd å nå ut til dei unge, og nå inn i livet til dei unge, for å få dei til å høyre, forstå og gripe i tru det som er U2013 sitt motto: ”Vener for livet”

Den venskapen handlar framfor alt om at Jesus er venen til dei unge. Så handlar det om venskap mellom unge og venskap mellom dei unge og skaparverket, jorda vi bur på.

U 2013 startar altså i januar i år. Samstundes med denne oppstarten rasar ein debatt i massemedia om vår kyrkje si framtid. Og om landet vårt skal vere prega av kristen kultur i åra som kjem, eller om vi er truga av ein kulturell og kristen undergang i møte med alt som pressar på utanfrå.
Prost Trond Bakkevig i Vestre Aker i Oslo har i Aftenposten sagt nokre viktige ord om dette:
”Det er fraværet av kirkegang og kunnskap om kristen tro som representerer en slik trussel.”Både mellom vaksne og unge ser vi i dag eit fråvær av kyrkjegang og ein nedgang i kunnskap om kristen tru. Dette trugar kyrkja. Dette trugar den kristne kulturen.

Ungdomsåret i Bjørgvin kan vere med å rette på dette.
Dette må vere det kristne i Bjørgvin ber om gjennom ungdomsåret, U2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Bloggarkiv