onsdag 7. oktober 2015

Ekteskapet

Andakt til 20.søndag i treeiningstida:
Dette innlegget er skrive til Askøyværingen/Kirkene på Askøy, og ligg ute på heimesidene: www.kirken-askoy.no


EKTESKAPET

Bibeltekst: Markus 10, 2-9
Då kom det nokre farisearar og spurde han: «Har ein mann lov til å skilja seg frå kona si?» Dei ville setja han på prøve. 3 «Kva bod fekk de av Moses?» sa Jesus. 4 Dei svara: «Moses har gjeve mannen lov til å skriva skilsmissebrev og senda henne frå seg.» 5 Då sa han til dei: «Fordi hjarta dykkar er så harde, har Moses gjeve dykk dette bodet. 6 Men i opphavet, då alt vart til, skapte Gud dei som mann og kvinne. 7 Difor skal mannen forlata far sin og mor si og halda fast ved kvinna si, 8 og dei to skal vera éin kropp. Så er dei ikkje lenger to; dei er éin kropp. 9 Og det som Gud har bunde saman, skal ikkje menneske skilja.»

Skapinga av mann og kvinne.
Ekteskapet. Seksuallivet. Rammer for dette. Guds vilje for alt dette.
Det er ikkje ofte vi tek dette fram på kyrkja sine preikestolar, slik vi skal gjere det på denne søndagen. Det er nemleg rett og slett ikkje sant at kyrkja er så forferdeleg oppteken av sex og samliv. Det er media som heile tida vil fokusere på dette teamet. Gjennom media vert det skapt eit intens trykk for å endre haldningar og innstillingar til eit emne som kyrkja tradisjonelt har hatt eit anna syn på enn det som er gjengs folkemeining. Og då vert det framstilt som om kyrkja berre er oppteken av seksualitet.
Kyrkja er ikkje meir oppteken av dette en alle andre. Kyrkja ynskjer å formidle Bibelens syn på dette. Og Bibelen lærer at sex og samliv er eit gode som vert ekstra fargerikt og vakkert når det vert ramma inn av ekteskapet.

Denne søndagen vert ekteskapet tematisert i kyrkjene våre ved at vi skal lytte til korleis Jesus argumenterer når han får spørsmålet: «Har ein mann lov til å skilja seg frå kona si?»
Vi skal merke oss to sider ved det Jesus då svarar:

A) Han går tilbake til den gamle Moselova og gjev ei form for anerkjenning til det Moses i si tid hadde lagt som ei føring – at skilsmisse var lov «fordi hjarta dykkar er så harde». I Matteusevangeliet kan vi lese ei litt meir utdjupande utlegging av dette, der Jesus også legg til: «-det seier eg dykk: Den som skil seg frå kona si for noko anna enn hor, og gifter seg med ei anna, han bryt ekteskapet.» (Matt.19,9)
Jesus heldt altså ei dør litt på gløtt for at skilsmisse er ein utveg.

B) Det andre Jesus peikar på, får han fram ved å gå tilbake til skapingsforteljinga i Bibelen og sitere det ordet som vi også les ved vigsel i kyrkjene våre: «- i opphavet, då alt vart til, skapte Gud dei som mann og kvinne. Difor skal mannen forlata far sin og mor si og halda fast ved kvinna si, og dei to skal vera éin kropp. Så er dei ikkje lenger to; dei er éin kropp. Og det som Gud har bunde saman, skal ikkje menneske skilja.»

Det handlar altså om Guds vilje med oss heilt frå skapinga. Det handlar om at Jesus stadfestar ord frå Det gamle testamentet om at vi er skapte til mann og kvinne, at desse to skal sameinast i ein kropp – det betyr rett og slett at dei skal ha sex – og at dei som lever saman slik er bunde i hop for heile livet.
Dette er det gode. Dette er slik Gud ville det. Jesus løfter det fram, samstundes som Jesus nemner våre harde hjarto og han veit noko om det som bur i kvar einaste ein av oss – det som kallast synd og som kan øydeleggje og rive ned, også eit ekteskap.
I kyrkja denne søndagen skal vi tale meir om dette. Du er velkomen til å vere der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar